பலா பட்டறை: வலைச்சரத்தில் பட்டறை..

வலைச்சரத்தில் பட்டறை..
02-08-2010 திங்கள் முதல் 08-08-10 ஞாயிறு முடிய வலைச்சரத்தில் எழுதுகிறேன். மக்களே வாருங்கள் அங்கு சந்திப்போம்.

சுட்டி::

வலைச்சரம்.

10 comments: