பலா பட்டறை: 08/01/2014 - 09/01/2014

அஞ்சான் -0-0-0-0-_/\_

.  .

சமகாலப் படங்களில் காட்சிகளிலும், போஸ்டர்களிலும் வைத்த குறீயீட்டைக் கண்டுபிடிக்க முடிந்த ரசிகனுக்கு சவாலாக இந்தப் படத்தில் பெயரிலேயே குறியீட்டை வைத்திருக்கிறார்கள். உள் மனத் தைரியத்தோடு பல விமர்சனங்களைப் புறம் தள்ளி இப்படத்தைப் பார்க்க வரும் அப்பாவி ரசிகன் தான் அந்த...


...


...


...

...


...

'அஞ்சான்'