பலா பட்டறை: நிழல்..

நிழல்..பொங்கிய ஒரு வேரிலமர்ந்து
பேசிக்கொண்டிருந்தனர் சிலர்
எப்படி வெட்டலாம்
எவ்வளவு கிடைக்கும் என்று..

எந்த வெறுப்புமின்றி
நிழல் தந்துகொண்டிருந்தது
மரம்..!

--

ந்தப் பறவைகள்
வான் நோக்கிப் பறந்ததாய்
நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன்
அவை தரை நோக்கியே
பறப்பதறியாது..!

--

ருட்டில்
கண்மூடி தோள் சாய்ந்த
குழந்தையிடம் ஏன் என்று
கேட்டதற்கு பயமாயிருக்கிதென்றான்
கண்மூடினாலும் இருட்டாகத்தானிருக்கும்
என்பதை நான் அவனிடம்
சொல்லவில்லை...!

--


.

39 comments: