பலா பட்டறை: மரணமில்லா இறப்புகள்..

மரணமில்லா இறப்புகள்..றந்து போன யாரோ சிலரின்
துக்கங்கள் விழுங்கிய எழுத்துக்களில்
உயிர் வாழ்கிறதென் கவிதைகள்
இறந்து போனவனை தாங்கி வந்த
வரிகளை உயிரோடு
நான் எழுதிக்கொண்டிருக்கிறேன்
பொருள் இல்லாவிடினும்,
சுவை இல்லாவிடினும் இறந்தவனின்
குறிப்புகளாய் இறந்தவனைப்பற்றிய
சோகங்கள் தாங்கி இனி இறக்கப்போகும்
எவனாவது வாசிக்கக்கூடும், அவன்
இறந்தபின்னும் கவிதை உயிரோடிருக்கும்
என்னையும் சேர்த்து
இறந்தவர்களின் சுவடுகளோடு...

38 comments: