பலா பட்டறை: தலைகீழ் தவம்

தலைகீழ் தவம்கிழக்கு தோன்றி மேற்கு
மறையும் ஆதவனென்ற
பொய்யுரைகளை பரப்பும்
உயிரிகள் வாழ் பூமியின்
சிக்கலான ஒவ்வொரு நாளின்
வெளிச்சங்கள்
இரைச்சலுடன் நிசப்த்தமாயும்
இரவுகள்
நிசப்தத்துடன் இரைச்சலாயும்
சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது
ஆறறிவு செவிப்பறையில்
கேட்க்காமல் போனது
இரை காட்டும் ஒலிக்குறி


19 comments: