பலா பட்டறை: பலா பட்டறை: பே வாட்ச் கனவுகள்

பலா பட்டறை: பே வாட்ச் கனவுகள்

சின்ன சின்ன 
உடையுடுத்தி 

சிறுக சிறுக 
பெண்களெல்லாம் 

பெருகி பெருகி
கடற்கரையில் 

மெல்ல மெல்ல 
நடையில் என்னை 

கொல்ல கொல்ல
வரக்கண்டேன்.. 

நாளை 
வருவாளென்று 

நாளை 
வருவாளென்று 

நேற்றுகளை
சேகரித்துக்கொண்டிருக்கிறேன் 

இன்று வருவாளென்று
இன்று வருவாளென்று

இமைகளை
திறந்து கொண்டிருக்கிறேன் 

நேற்று வந்தாளென்று
நேற்று வந்தாளென்று

நினைப்பதற்கேனும்

நாளை வருவாளென்று ....! 

நெஞ்சில்
ரணமிருக்கும் 
நினைவுகள் அதை வருடும் 
கனவுகள் அதை வளர்க்கும் 
நித்தமும் உனைக்கான 
ரணத்தில் குருதி வழியும் 
நினைவுகள் அதை வருடும்
கனவுகள் அதை வளர்க்கும்  
 


19 comments: