பலா பட்டறை: பலாபட்டறை : இயற்கையின் உறவுகள்.

பலாபட்டறை : இயற்கையின் உறவுகள்.
இயற்கையின் உறவுகள்
மனிதனுக்கு புரிவதே இல்லை
பல முறை
பயன்களாய்
பயங்களாய்
எப்படியெல்லாமோ
அதனதன் வடிவில்
நமக்கு செய்தி
சொன்னாலும்...
இயற்கையின் உறவுகள்
மனிதனுக்கு புரிவதே இல்லை
எல்லாவற்றிற்கும்
விலை வைத்து
மற்ற உயிர்களை
பணயம் வைத்து
தன்னைப்போல
சுயநல உயிரியை
அண்டவெளி எங்கும்
தேடி அலையும்
காய்ந்தால் முளைக்காத
ஈர விதை கொண்ட
மனிதனுக்கு
புரிவதே இல்லை
இயற்கையின்
இலவசமான
உறவுகள்..!


யூத் புல் விகடனில் வெளிவந்த எனது கவிதை.

13 comments: